تخفيفات ويژه

شرکت در نظر دارد به منظور استقبال گسترده شرکتهای تبلیغاتی از خوشبوکننده های تبلیغاتی این شرکت، برای این واحدها به میزان %10 از کل مبلغ قرارداد کسر نماید.